شرایط و فرآیند اجرایی طرح حمایت از پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد

شرایط

۱ . دانشجو موظف به رعایت زمانبندی شرح داده شده در فرایند دریافت حمایت می باشد. پایان نامه های مورد حمایت می بایست حداکثر تا یک سال پس از تصویب پروپوزال پایان یافته و گزارش و مدارک مورد نیاز به مرکز تحویل داده شود.
۲ . درصورتیکه در هر مرحله، نتایج با آنچه در هنگام تصویب و انتخاب پروپوزال مغایرت داشته باشد، این مرکز هیچ تعهدی در حمایت از آن پایان نامه نخواهد داشت.
۳ . هرگونه تغییر در روند اجرای پایاننامه می بایست به اطلاع و تایید مرکز رسانده شود.
۴ . مبلغ در نظر گرفته شده برای حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون ریال می باشد.
۵ . پرداخت ها در سه مرحله تصویب( ۱۰ %)، گزارش پیشرفت ۵۰ درصدی ( ۴۰ %)، دفاع و گزارش نهایی ( ۵۰ %) انجام خواهد شد.
۶ . تمامی پرداخت ها منوط به تایید کار توسط شورای علمی مرکز می باشد.
۷ . هرکدام از پرداخت ها به نسبت ۶۰ – ۴۰ بین دانشجو و استاد/اساتید راهنما تقسیم خواهد شد.
۸ . دانشجو می بایست در صفحه پیشگفتار یا صفحه تقدیر و تشکر پایان نامه و یا در صفحه آخر مقالاتی که منتج از این پایان نامه خواهد شد، این جمله را درج نماید :"بخشی از هزینه‌های این پژوهش، توسط مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی تأمین شده است."
۹ . مرکز آپا دانشگاه رازی مجاز به استفاده از متون و نتایج مرتبط و چاپ دیجیتال آن با رعایت حقوق معنوی مؤلف است.

 

فرایند اجرایی

۱ . پیشنهاد موضوع پایان نامه توسط دانشجو به مرکز از طریق سایت مرکز آپا (فرم الف)– حداکثر تا تاریخ ۱۴خرداد ۱۳۹۷
۲ . ارزیابی پیشنهادها توسط شورای علمی مرکز - هفته اول تیرماه ۹۷
۳ . انتخاب ۵ پیشنهاد برگزیده توسط مرکز ماهر و اطلاع رسانی به متقاضیان - هفته دوم تیرماه ۹۷
۴ . تکمیل فرم حمایت )فرم ب( توسط دانشجو و اساتید راهنما
۵ . پرداخت اولیه ( ۱۰ درصد از کل مبلغ حمایت) به دانشجو توسط مرکز پس از محرز شدن تصویب پروپوزال در دانشگاه
۶ . پرداخت دوم (۴۰ درصد از کل مبلغ حمایت) به دانشجو توسط مرکز پس از ارائه گزارش پیشرفت کار (سه ماه پس از تصویب پروپوزال)
۷ . دفاع از پایان نامه در دانشگاه مربوطه
۸ . ارائه یک نسخه از پایان نامه (به همراه فایل‌های متنی و اسلاید و پی دی اف و عکس و ...) و محصول تولید شده توسط دانشجو به مرکز
۹ . ارائه گزارش حضوری و تایید کلی نتایج توسط مرکز
۱۰ . پرداخت سوم (پنجاه درصد از کلی مبلغ حمایت) پس از تأیید نهایی مرکز آپا