پیام تسلیت به ریاست محترم دانشگاه رازی، جناب آقای دکتر اعلمی آل آقا

 

جناب آقای دکتر اعلمی آل آقا
ریاست محترم دانشگاه رازی

خبر فقدان فرزند برومندتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی و خانواده محترم را از پروردگار متعال خواهانیم.

از طرف کارکنان مرکز آپا دانشگاه رازی