مركز آپای دانشگاه رازی به عنوان هفدهمين مركز آپا در سطح كشور فعاليت خود را آغاز نموده است. خدماتی از قبيل شناسايی تهديدات رايانه‌ای، كشف آسيب‌پذيری ها، رسيدگی و كمك به سازمان‌ها در هنگام بروز حوادث ناشی از حملات و رخدادهای امنيتی، انجام آزمون نفوذپذيری بر روی شبكه‌هاي رايانه‌ای و سامانه‌های نرم‌افزاری و خدمات آگاهی رسانی و آموزش عمومی و تخصصی مرتبط در اين مركز ارائه می گردد.

اعضای مرکز

نام و نام خانوادگی رتبه ی علمی گروه ایمیل
دکتر حامد منکرسی استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی h.monkaresi[AT]razi.ac.ir
دکتر سید وهاب الدین مکی استادیار گروه مهندسی برق - مخابرات، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی v.makki[AT]razi.ac.ir